Trình bày hoàn cảnh ra đời của Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh


Trình bày hoàn cảnh ra đời của Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Hướng dẫn

Đề bài: Tuyên ngôn độc lập là văn kiện lịch sử quan trọng đồng thời là áng văn chính luận mẫu mực của nền văn học Việt Nam. Anh chị hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. Từ đó hãy nêu rõ:

– Mục đích sáng tác của tác phẩm

– Nêu tóm tắt giá trị lịch sử, giá trị văn học của tác phẩm

I. Dàn ý chi tiết

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề:

+ Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận mẫu mực của dân tộc Việt Nam, không chỉ có giá trị về mặt văn học mà còn có ý nghĩa lịch sử vô cùng thiêng liêng với toàn thể dân tộc Việt Nam.

+ Ngày 26/8 Bác Hồ và chính phủ đã từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, tại số nhà 48 phố Hàng Ngang, Bác đã soạn thảo Tuyên ngôn độc lập.

+ Đến ngày 2/9/1945 trước hàng chục vạn đồng bào Người đã đọc Tuyên ngôn độc lập.

2. Thân bài

– Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền non trẻ của Việt Nam vừa được thành lập đã bị đặt trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc:

+ Đế quốc thực dân dưới danh nghĩa của quân đội đồng minh đã kéo vào nước ta lại ấp ủ mưu đồ đánh chiếm, thôn tính

+ Pháp đã tuyên bố Đông Dương là thuộc địa của Pháp bị Nhật xâm chiếm, nay Nhật đầu hàng đồng minh nên Đông Dương sẽ do Pháp tiếp quản.

  • Mục đích sáng tác

+ Tuyên ngôn độc lập được sáng tác nhằm mục đích tuyên bố trước quốc dân đồng bào, trước bạn bè thế giới sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Xem thêm:  Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thingữ văn 12

+ Tuyên ngôn độc lập được sáng tác nhằm mục đích tuyên bố trước quốc dân đồng bào, trước bạn bè thế giới sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

  • Giá trị lịch sử

+ Hồ Chí Minh đã lên án tối ác của thực dân Pháp đối với dân tộc Việt Nam suốt 80 năm cai trị và tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân, xóa bỏ mọi đặc quyền của thực dân Pháp trên đất nước Việt Nam

+ Tuyên ngôn độc lập là văn kiện lịch sử quan trọng, kết tinh được nhu cầu và nguyện vọng sâu xa của dân tộc Việt Nam về quyền tự do, độc lập, cũng là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh lâu dài của dân tộc ta.

+ Tuyên ngôn đã tuyên bố chấm dứt chế độ phong kiến, chế độ thực dân để mở ra kỉ nguyên phát triển mới – độc lập, tự do, hạnh phúc.

  • Giá trị văn học:

+ Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận xuất sắc, đó là áng văn yêu nước lớn của thời đại, tác phẩm không chỉ tố cáo tội ác của giặc mà còn khẳng định quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc chính đáng của con người.

3. Kết bài

Tác phẩm tuy có dung lượng ngắn gọn nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc, bằng những luận điểm cụ thể, luận cứ sắc sảo, lập luận cặt ché, Hồ Chí Minh đã mang đến một tác phẩm đặc sắc, giàu sức thuyết phục cho nền văn học Việt Nam.

Xem thêm:  Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Hỏi một câu, chỉ dốt trong chốc lát, không hỏi sẽ dốt nát cả đời

II. Bài tham khảo

Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận mẫu mực của dân tộc Việt Nam, không chỉ có giá trị về mặt văn học mà còn có ý nghĩa lịch sử vô cùng thiêng liêng với toàn thể dân tộc Việt Nam. Tác phẩm được chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Ngày 19/8/1945 cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền ở Hà Nội đã về tay nhân dân. Đến ngày 26/8 Bác Hồ và chính phủ đã từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, tại số nhà 48 phố Hàng Ngang, Bác đã soạn thảo Tuyên ngôn độc lập, đến ngày 2/9/1945 trước hàng chục vạn đồng bào Người đã đọc Tuyên ngôn độc lập tuyên bố với toàn thể bạn bè quốc tế về nền độc lập, chủ quyền của dân tộc Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền non trẻ của Việt Nam vừa được thành lập đã bị đặt trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này bọn đế quốc thực dân dưới danh nghĩa của quân đội đồng minh đã kéo vào nước ta với nhiệm vụ giải giáp quân Nhật nhưng lại ấp ủ mưu đồ đánh chiếm, thôn tính Việt Nam. Thực dân Pháp đã tuyên bố Đông Dương là thuộc địa của Pháp bị Nhật xâm chiếm, nay Nhật đầu hàng đồng minh nên Đông Dương sẽ do Pháp tiếp quản.

Tuyên ngôn độc lập được sáng tác nhằm mục đích tuyên bố trước quốc dân đồng bào, trước bạn bè thế giới sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, qua đó khẳng định chủ quyền, nền độc lập được giành lại từ chính cuộc đấy tranh toàn dân đồng thời ngăn chặn âm mưu xâm lược của bọn đế quốc thực dân.

Xem thêm:  Hướng dẫn soạn văn Sọ Dừa – Chương trình Ngữ văn lớp 6 chọn lọc

Trong bản tuyên ngôn, Hồ Chí Minh đã lên án tối ác của thực dân Pháp đối với dân tộc Việt Nam suốt 80 năm cai trị và tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân, xóa bỏ mọi đặc quyền của thực dân Pháp trên đất nước Việt Nam, mọi vấn đề chính trị sẽ do Đảng và chính phủ Việt Nam và toàn thể dân tộc Việt Nam tự quyết.

Tuyên ngôn độc lập là văn kiện lịch sử quan trọng, kết tinh được nhu cầu và nguyện vọng sâu xa của dân tộc Việt Nam về quyền tự do, độc lập, cũng là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh lâu dài của dân tộc ta. Tuyên ngôn đã tuyên bố chấm dứt chế độ phong kiến, chế độ thực dân để mở ra kỉ nguyên phát triển mới – độc lập, tự do, hạnh phúc.

Về mặt văn học, tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận xuất sắc, đó là áng văn yêu nước lớn của thời đại, tác phẩm không chỉ tố cáo tội ác của giặc mà còn khẳng định quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc chính đáng của con người.

Tác phẩm tuy có dung lượng ngắn gọn nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc, bằng những luận điểm cụ thể, luận cứ sắc sảo, lập luận cặt ché, Hồ Chí Minh đã mang đến một tác phẩm đặc sắc, giàu sức thuyết phục cho nền văn học Việt Nam.

Theo Nhungbaivanhay.vn

Bài viết liên quan